Nieuws

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Nieuws

Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken

24-6-2022
De afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt over thuiswerken door grensarbeiders, eindigen per 1 juli a.s. De afspraken vloeiden voort uit het advies om in coronatijd zoveel mogelijk thuis te werken.

> Lees meer

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2022

24-6-2022
Besteedt u weleens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.

> Lees meer

Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie

23-6-2022
Er komt € 13 miljard subsidie beschikbaar voor projecten die de CO2-uitstoot verminderen en voor projecten inzake hernieuwbare energie. Via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) kan de subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

> Lees meer

Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?

22-6-2022
Als u uw woning tijdelijk verhuurt, bijvoorbeeld tijdens vakantie, zijn de huurinkomsten belast. Maar wat nu als u de woning deels tijdelijk verhuurt en zelf in het andere deel blijft wonen. Maakt dat nog verschil?

> Lees meer

Subsidie extra loondoorbetaling langdurig zieke zorgwerknemers

22-6-2022
Werkgevers in de zorg kunnen subsidie krijgen als ze zieke werknemers langer dan twee jaar loon willen blijven doorbetalen. Het doel van deze regeling is om zorgwerknemers die door corona ziek zijn geworden te behouden voor de zorg.

> Lees meer

Tijdelijk minder werk voor uw werknemers?

21-6-2022
De Regeling Werktijdverkorting (wtv) regelt een WW-uitkering voor werknemers voor de door hen niet-gewerkte uren tijdens een korte periode dat een onderneming minder werk heeft. Tot 1 oktober 2021 konden werkgevers geen gebruikmaken van de wtv. Deze was tijdelijk vervangen door de NOW. Vanaf 1 oktober 2021 is het echter weer mogelijk om een beroep te doen op de wtv.

> Lees meer

Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal

21-6-2022
Vanaf 1 augustus van dit jaar wordt het mogelijk een bv volledig online op te richten. Nu is het al mogelijk een notariële akte digitaal te laten passeren, maar het volledig online oprichten van een bv kan nog niet.

> Lees meer

Nieuwe bedragen jeugd-LIV bekend

20-6-2022
Een werkgever met jonge werknemers heeft ook in 2022 mogelijk recht op jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De uurloonbandbreedtes voor 2022 zijn onlangs bekendgemaakt.

> Lees meer

Kunt u de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

20-6-2022
Gemengde kosten zijn kosten die deels een privékarakter hebben. Daarom mag u ze maar ten dele aftrekken van de winst. U heeft voor de aftrekbeperking de keuze uit twee opties. Uw keuze mag u herzien, zolang uw aanslag niet definitief vaststaat, aldus de rechter.

> Lees meer

Bovengemiddelde omzetgroei specialistische zakelijke diensten

17-6-2022
De meeste specialistische zakelijke dienstverleners hebben de coronacrisis achter zich gelaten en de omzet in 2021 weer boven het niveau van een jaar eerder zien uitkomen. Ook de winstontwikkeling was per saldo positief, maar de onderlinge verschillen binnen de branche waren wat dit punt betreft behoorlijk.

> Lees meer

Bovengemiddelde omzet- en winstontwikkeling in de industrie

16-6-2022
Voor de industrie is 2021 een jaar van sterk herstel geweest. Zowel wat betreft omzet als qua toegevoegde waarde heeft de branche de niveaus van voor de coronacrisis overtroffen. Over bijna de hele linie hebben industriële ondernemers geprofiteerd van een robuuste vraag. Wel zorgden schaarste en leveringsproblemen hier en daar voor een rem op de groei, maar tot nu toe heeft de branche de hogere kosten goed kunnen doorberekenen.

> Lees meer

Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij

16-6-2022
Ontvangt een werknemer een vergoeding voor immateriële schade en verlies aan arbeidskracht van zijn werkgever? Dan zal deze vaak belastingvrij zijn.

> Lees meer

BMKB-regeling verlengd

16-6-2022
De Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB-regeling) is verlengd tot 1 juli 2023. Uit een evaluatie is namelijk gebleken dat deze regeling doelmatig en doeltreffend is.

> Lees meer

Ook bij diepslapers recht op compensatie van transitievergoeding

15-6-2022
Er bestaat recht op compensatie voor de betaling van een transitievergoeding aan werknemers van wie het dienstverband vóór 1 juli 2015 slapend is geworden. De Centrale Raad van Beroep heeft daar uitspraak over gedaan.

> Lees meer

Financieel goed jaar medische zorg, maar huisartsen blijven achter

15-6-2022
De coronapandemie heeft de medische zorg ook in 2021 onder druk gezet. De crisis heeft de risico’s (zoals hoge werkdruk en personeelstekort, oplopende zorgkosten, dubbele vergrijzing, inefficiëntie) blootgelegd en hier en daar geleid tot een versnelling van veranderingen. Financieel gezien was het een positief jaar voor de branche. Zowel de omzet- als de winstontwikkeling is in 2021 versneld.

> Lees meer

De bouw laat in 2021 opnieuw solide groeicijfers zien

14-6-2022
De bouw heeft ook in 2021 groei laten zien, maar door het relatief sterke voorgaande jaar steekt die wat magertjes af bij het mkb-gemiddelde. Absoluut gezien blijft de bouw echter goed draaien, al zijn de onzekerheid en de bouwkosten inmiddels sterk toegenomen. De netto-omzet is in 2021 met bijna 5% gestegen en de winstgroei is uitgekomen op ruim 7%.

> Lees meer

Termijn teruggave bpm bij export niet heilig

14-6-2022
Als u een gebruikte auto of motor exporteert, kunt u onder voorwaarden een deel van de bpm terugkrijgen. Het verzoek om teruggaaf moet binnen dertien weken na het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister gedaan worden. Deze termijn is echter niet heilig.

> Lees meer

Sterke ontwikkeling winst en brutomarges in de automotive

13-6-2022
De automotive heeft wat betreft winstontwikkeling een uitstekend jaar achter de rug. Door schaarste en leveringsproblemen staat het aantal transacties onder druk. Gemiddeld genomen is de marge per transactie echter toegenomen. Ook de omzetgroei trok aan, maar niet zo sterk als het mkb-cijfer. De verschillen binnen de branche waren echter groot en de complexiteit neemt verder toe.

> Lees meer

Geen premies werknemersverzekering voor dga holding

13-6-2022
Is een werkmaatschappij premies werknemersverzekeringen verschuldigd voor de dga’s van de holdings die werkzaamheden verrichten in de werkmaatschappij? De Hoge Raad gaf hier aanwijzingen over.

> Lees meer

Sterk omzetherstel voor de branche transport en logistiek

6-10-2022
Voor transport en logistiek werd 2021 gekenmerkt door een sterk herstel, wat is terug te zien in een goede omzetontwikkeling. De onderlinge verschillen tussen ondernemers zijn weliswaar groot, maar over het geheel genomen staat de branche er goed voor. Dat is een prettig uitgangspunt, gegeven de huidige onzekerheid, hoge kosten en personeelsschaarste.

> Lees meer

Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

6-9-2022
Vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022 is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022.

> Lees meer

Horeca herpakt zich in 2021 enigszins dankzij steunpakketten

6-9-2022
De horeca heeft over 2021 een positieve ontwikkeling van de omzet en winst laten zien, maar flinke kanttekeningen zijn op hun plaats. De steunpakketten waren in 2021 veel beter dan in 2020 en deze vertekenen het beeld. Daarnaast is de branche wat betreft omzet nog lang niet terug op het niveau van voor de crisis en zijn de onderlinge verschillen groot.

> Lees meer

Vanaf 2023 geen opbouw fiscale oudedagsreserve meer mogelijk

6-9-2022
Als het aan het kabinet ligt, kunnen ondernemers in de inkomstenbelasting vanaf volgend jaar geen fiscale oudedagsreserve (FOR) meer opbouwen. Dit is een van de voorstellen die gepresenteerd zijn in de Voorjaarsnota.

> Lees meer

Winstgroei in de detailhandel, maar niet voor iedereen

6-8-2022
Ondanks opnieuw tijdelijke sluitingen in verband met corona heeft de detailhandel in 2021 over het geheel genomen behoorlijk gepresteerd. De consumentenbestedingen zijn aangetrokken en in veel segmenten van de branche was sprake van een inhaalvraag. De omzet en winst zijn gestegen, maar binnen de detailhandel zijn de verschillen behoorlijk.

> Lees meer

TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen

6-8-2022
Ondernemers in het mkb die vanaf 1 juli 2020 zijn gestart, kunnen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 TVL aanvragen. Aanvragen kan tot 2 augustus 2022 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

> Lees meer

Het mkb staat voor grote uitdagingen

6-7-2022
Het mkb heeft in 2021 financieel over de breedte goed gepresteerd, mede dankzij de coronasteun van de overheid. Niet alleen de omzet en de winst stegen, ook de vermogenspositie en de kredietwaardigheid staan op grote hoogte. Maar de onderlinge verschillen tussen mkb-ondernemingen zijn groot. Waar sommige ondernemers plussen behalen, zijn er ook bedrijven waar dit nog lang niet het geval is. Bovendien zijn de opgebouwde buffers keihard nodig in het licht van de grote uitdagingen waar het mkb nu voor staat.

> Lees meer

30%-regeling vanaf 2024 beperkt tot de balkenendenorm

6-7-2022
Bij toepassing van de 30%-regeling kan een werknemer uit het buitenland 30% van het loon onbelast krijgen ter compensatie van de kosten van het verblijf in Nederland. Het kabinet kondigde aan dat de 30%-regeling vanaf 2024 beperkt wordt tot de balkenendenorm.

> Lees meer

Laatste kans om werkelijke omzet TVL door te geven

6-3-2022
Ondernemers krijgen een extra laatste kans, uiterlijk 10 juni, om hun werkelijke omzet door te geven voor de vaststelling van de TVL 1, de TVL Q4 2020, de TVL Q1 2021. Dit heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekendgemaakt (RVO).

> Lees meer

Kabinet wil vrijstelling BPM bestelauto afschaffen

6-2-2022
Het kabinet wil de vrijstelling van BPM voor bestelauto’s afschaffen. Dit plan is onderdeel van het eerdere coalitieakkoord en staat ook vermeld in de Voorjaarsnota.

> Lees meer

Zonnepanelen: saldering en btw

6-1-2022
Het kabinet maakte in de Voorjaarsnota recent een aantal wijzigingen met betrekking tot zonnepanelen bekend. Zo zal de zogeheten salderingsregeling op een later moment worden afgebouwd en gaat de btw op zonnepanelen bij woningen naar nul. Verder is meer zon op daken en andere objecten een van de speerpunten van het beleid van het kabinet.

> Lees meer

Per 1 juni SLIM-subsidie voor grootbedrijf aanvragen

6-1-2022
Per 1 juni opent een nieuwe ronde SLIM voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector.

> Lees meer

Hoger loon voor dga vanaf 2023?

31-5-2022
Een dga is verplicht een gebruikelijk loon uit de bv op te nemen. Hierbij geldt nu een zogeheten doelmatigheidsmarge van 25%, maar het plan is om deze marge vanaf 2023 te verlagen naar 15%. Wat betekent dit voor het gebruikelijk loon?

> Lees meer

Tarief overdrachtsbelasting beleggings- en bedrijfspand fors hoger

31-5-2022
Het tarief van de overdrachtsbelasting voor beleggings- en bedrijfspanden gaat volgend jaar fors omhoog. Dit stelt het kabinet voor in de onlangs bekend gemaakte Voorjaarsnota.

> Lees meer

Welke reiskosten kunt u in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden?

30-5-2022
Reiskosten in verband met het werk kunt u, binnen bepaalde grenzen, onbelast vergoeden. Het kabinet besloot onlangs het vaste bedrag van € 0,19 per kilometer vanaf volgend jaar in twee stappen te verhogen.

> Lees meer

Vanaf 2024 twee tarieven voor box 2

30-5-2022
Personen met een zogeheten ‘aanmerkelijk belang’, zoals dga’s, krijgen vanaf 2024 te maken met twee tarieven voor hun inkomsten in box 2. Nu is dat nog één tarief van 26,9%. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota die het kabinet 20 mei 2022 presenteerde.

> Lees meer

Wanneer zijn kosten van maaltijden aftrekbaar?

25-5-2022
Als ondernemer bent u waarschijnlijk ook af en toe onderweg. Zijn de kosten van uw maaltijden dan aftrekbaar en zo ja, waar hangt dit vanaf?

> Lees meer

Voorjaarsnota: forse beperking eerste tariefschijf VPB

25-5-2022
De eerste belastingschijf van de vennootschapsbelasting (VPB) wordt vanaf 2023 fors ingekort. Nu nog betalen bedrijven over de eerste € 395.000 winst een tarief van 15%. Vanaf 2023 wordt die grens verlaagd naar de eerste € 200.000. Dit voorstel staat in de Voorjaarsnota.

> Lees meer

Lever extra info TVL binnen twee weken aan!

24-5-2022
Heeft u de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aangevraagd en heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verzocht om extra informatie, lever deze dan binnen twee weken na dit verzoek aan. Ontvangt men deze info te laat, dan krijgt u de TVL namelijk niet uitbetaald.

> Lees meer

Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?

23-5-2022
Als u tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 tijdig bezwaar maakte, beoordeelt de Belastingdienst vóór 4 augustus of en zo ja welk rechtsherstel u krijgt. Wat kunt u nog doen als u het niet eens bent met dat rechtsherstel?

> Lees meer

Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers

23-5-2022
Maakte u niet op tijd bezwaar tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020? Dan biedt de wet geen mogelijkheden op rechtsherstel in box 3, aldus de Hoge Raad.

> Lees meer

Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen?

23-5-2022
Ondernemers gaan bij hogere winsten meer vennootschapsbelasting betalen en in box 2 worden twee tarieven geïntroduceerd, in plaats van één tarief nu. Deze en andere nieuwe belastingmaatregelen komen uit de plannen van de Voorjaarsnota van 20 mei 2022.

> Lees meer

Rechter akkoord met modelmatige bepaling WOZ-waarde

20-5-2022
De waarde van een pand mag met behulp van modellen worden vastgesteld. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant.

> Lees meer

Buitenlandse werkgever? Wanneer is een auto vrijgesteld van bpm?

19-5-2022
Buitenlandse werkgevers die aan een in Nederland wonend personeelslid een auto ter beschikking stellen, kunnen onder voorwaarden vrijstelling van de bpm krijgen. Onlangs heeft de rechter duidelijkheid geschapen rond een van de hiervoor geldende voorwaarden.

> Lees meer

Woonplaatsvoorwaarde in Nederland bij TOZO onrechtmatig

18-5-2022
Ondernemers die tijdens de coronacrisis onder het sociaal minimum terecht kwamen, konden een beroep doen op de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Om voor de TOZO in aanmerking te komen, moest een ondernemer met een bedrijf in Nederland, ook in Nederland wonen. Volgens de rechter is deze voorwaarde onrechtmatig.

> Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen ingediend

17-5-2022
Het Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel heeft met name als doel de uitvoeringskosten van kleine pensioenen voor de uitvoerders te beperken.

> Lees meer

Let op voorwaarden 30%-regeling

17-5-2022
Buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid mag u 30% van het salaris onbelast uitbetalen als kostenvergoeding. Het is daarbij wel van belang dat voldaan wordt aan de gestelde fiscale voorwaarden.

> Lees meer

Vergunningsgrens eurovergunning voertuigen binnen EU omlaag

16-5-2022
De vergunningsgrens voor de eurovergunning voor internationaal beroepsgoederenvervoer binnen de EU gaat op 21 mei 2022 omlaag van 3.500 kilogram naar 2.500 kilogram maximummassa.

> Lees meer

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 verhoogd

16-5-2022
Het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2022 omhoog naar € 1756,20 bruto per maand, € 405,30 bruto per week en € 81,61 bruto per dag. Mogelijk gaat het minimumloon sneller omhoog naar € 14,00 per uur. Daarover wordt nog overleg gevoerd door het kabinet met de verschillende oppositiepartijen.

> Lees meer

Huidige reiskostenvergoedingen onder de loep

13-5-2022
Het ministerie van Financiën gaat dit jaar, 2022, nog onderzoek doen naar de reiskostenvergoedingen van werknemers. Dit blijkt uit antwoord op Kamervragen over de invloed van de gestegen brandstofprijzen op het woon-werkverkeer.

> Lees meer

Extra steun gemeentes voor herstructurering winkelgebieden

13-5-2022
Gemeentes kunnen extra steun krijgen voor renovatie of nieuwbouw van winkelgebieden. Hierdoor kunnen winkelgebieden aantrekkelijker en meer leefbaar worden gemaakt.

> Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2022

5-12-2022
Er komt waarschijnlijk een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om actuele financiële redenen, uw leeftijd, vanwege gezondheidsredenen of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd.

> Lees meer

Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

5-12-2022
De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) gaat in 2022 van kracht. Daarin is geregeld dat vanaf 2 augustus 2022 uw werknemers recht hebben op een uitkering van het UWV als zij ouderschapsverlof opnemen. Deze wet is een wijziging van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

> Lees meer

TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten

5-11-2022
De TVL voor het vierde kwartaal van 2020 werd gebaseerd op de SBI-code van een bedrijf. De rechter heeft echter besloten dat voor dit kwartaal rekening gehouden moet worden met de werkelijke activiteiten van een bedrijf als deze afwijken van de SBI-code.

> Lees meer

Vanaf 2025 meer ruimte voor ‘schone’ taxi’s

5-11-2022
Gemeenten kunnen vanaf 2025 desgewenst alleen vrachtauto’s en bestelauto’s toelaten tot de binnensteden als deze geen schadelijke stoffen uitstoten. Gemeenten kunnen ervoor kiezen deze beperking uit te breiden met schone taxi’s.

> Lees meer

Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?

5-10-2022
Vanaf 1 april 2022 verleent de Belastingdienst geen bijzonder uitstel van betaling meer in verband met de coronacrisis. Als u voor nieuwe schulden uitstel van betaling nodig heeft, moet u dus voldoen aan het reguliere uitstelbeleid van de Belastingdienst. Voor uitstelverzoeken die tot en met 30 september 2022 worden ingediend, geldt tijdelijk wel mogelijk een langere betalingstermijn.

> Lees meer

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2022

5-10-2022
Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit een van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscaal-juridische aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna.

> Lees meer

TVL onbelast, maar wel opgeven

5-9-2022
Als u tijdens de coronacrisis omzetverlies heeft geleden, heeft u onder voorwaarden recht op de Tegemoetkoming Vaste Lasten, de TVL. Deze TVL is onbelast. U moet de ontvangen TVL echter wel aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting.

> Lees meer

Subsidie COZO voor zorgbanen hervat

5-9-2022
De subsidieregeling voor banen in de zorg, Coronabanen in de Zorg (COZO), wordt weer hervat. De voorwaarden voor de subsidie worden wel aangescherpt. Naar verwachting worden deze voorwaarden eind juni 2022 gepubliceerd en kan er vanaf dan weer aanspraak op de subsidie worden gemaakt.

> Lees meer

AanZET: subsidie voor zero-emissieloze vrachtwagens

5-6-2022
In het verlengde van de invoering van zero-emissiezones in een aantal Nederlandse steden, is er een nieuwe subsidieregeling beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe emissieloze vrachtwagens, de Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks, oftewel AanZET. U kunt deze subsidie vanaf 9 mei 2022 aanvragen.

> Lees meer

STAP-budget tweede periode alweer op

5-6-2022
Het UWV meldt dat het STAP-budget voor de tweede aanvraagperiode op 3 mei 2022 rond 20.30 uur alweer op was. De derde aanvraagperiode start op 1 juli 2022.

> Lees meer

Minder erf- en schenkbelasting voor samenwonende familieleden

5-5-2022
Voor samenwonende familieleden kan door de zogenoemde samentelregeling een nadelig effect optreden in erf- en schenkbelasting. Door een goedkeuring van de staatssecretaris blijft deze samentelregeling met terugwerkende kracht soms buiten toepassing voor deze familieleden. Voor wie geldt dit precies en wat is het voordeel?

> Lees meer

Mid 2022, new rights and prohibitions of termination for employment contracts will enter into force

5-5-2022
As of 1 August 2022, a number of new rights and prohibitions of termination for employment contracts will apply. By that date at the latest, Dutch legislation must comply with the European Directive on transparent and predictable employment conditions.

> Lees meer

Coronategemoetkoming amateursport en verhuur sportaccommodaties verlengd

5-4-2022
Amateursportorganisaties en verhuurders van sportaccommodaties kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen vanwege verliezen door corona voor de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Minister Helder heeft de tegemoetkomingsregelingen TASO en de TVS verlengd.

> Lees meer

Geen btw voor zonnepanelen op woningen?

5-4-2022
Het kabinet wil de levering en installatie van zonnepanelen op of bij woningen belasten met 0% btw. Op deze manier worden de administratieve lasten voor vooral particulieren rond het terugvragen van btw op zonnepanelen fors verminderd. Het is de bedoeling dat het nultarief op 1 januari 2023 ingaat.

> Lees meer

Oplaadplaats onnodig bezet houden is strafbaar

5-4-2022
Als u een elektrische auto bezit, kunt u deze op tal van openbare plaatsen opladen. Na het opladen dient u uw auto van de oplaadplaats te verwijderen. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete.

> Lees meer

SSEB: subsidie voor vergroenen bouwsector

5-3-2022
Wilt u emissieloze bouwmachines kopen of bestaande bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen ombouwen of verbeteren? Misschien heeft u een innovatief idee om de benodigde laadinfrastructuur te verbeteren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel, SSEB.

> Lees meer

Betere bescherming klanten webshop

5-2-2022
Vanaf 28 mei 2022 komen er regels om klanten van webshops en online platformen beter te beschermen. De nieuwe regels worden tegelijk voor de hele EU ingevoerd, zodat men ook bij online winkelen in andere landen van de EU beter beschermd is.

> Lees meer

Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register

5-2-2022
Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. Valt u hieronder en heeft u zich nog niet ingeschreven, dan kunt u te maken krijgen met sancties. Dit heeft minister Kaag bekendgemaakt.

> Lees meer

Advieswijzer Btw en buitenland 2022

5-2-2022
Levert u goederen over de grens of verricht u diensten aan afnemers buiten Nederland, dan zult u zich moeten verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen. Moet ik btw in rekening brengen? Welk tarief moet ik toepassen? Wie moet de btw afdragen? In welk land moet de btw worden betaald? Hoe moet ik betaalde btw terugvragen?

> Lees meer

Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus via 'spaarvariant'

29-4-2022
De ongeveer 60.000 belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingheffing in box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020, krijgen vóór 4 augustus van dit jaar rechtsherstel. Het herstel wordt geboden via de zogenaamde spaarvariant.

> Lees meer

Lever uiterlijk 15 mei uw Gecombineerde opgave in

29-4-2022
Als agrarisch ondernemer vult u ieder jaar de Gecombineerde opgave in. Heeft u dit nog niet gedaan? Houd dan de deadline in de gaten, in 2022 kan dit namelijk tot en met 15 mei.

> Lees meer

Teruggaaf AWf-premie over 2020 en 2021 bij meerdere arbeidsomvangen

28-4-2022
Een arbeidsovereenkomst met meerdere arbeidsomvangen wordt niet langer als oproepcontract gezien. Hierdoor kunt u mogelijk AWf-premie terugvragen over 2020 en 2021. Dat kan als u door toepassing van het oude standpunt te veel premie betaalde.

> Lees meer

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2022

28-4-2022
Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

> Lees meer

2 mei start aanvraag STAP-budget tweede periode

26-4-2022
Werkzoekenden en werkenden kunnen dit jaar voor het eerst het zogenaamde STAP-budget aanvragen. Geïnteresseerden kunnen vanaf maandag 2 mei 2022, 10.00 uur een aanvraag indienen voor de tweede periode.

> Lees meer

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2022

26-4-2022
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

> Lees meer

Wijziging betalingsregeling voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022

26-4-2022
Als ondernemer krijgt u als het goed is een voorlopige aanslag voor de te betalen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over 2022. Vanwege de coronacrisis leek het er in eerste instantie op dat alle voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022 ook onder het bijzondere uitstel van belastingbetaling zouden vallen.

> Lees meer

TVL terugbetalen, hoe gaat dat?

25-4-2022
Heeft u de afgelopen jaren TVL ontvangen? Als u uw omzetverlies daarvoor te royaal heeft ingeschat, moet u mogelijk deze tegemoetkoming over één of meer periodes deels of helemaal terugbetalen. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden?

> Lees meer

Vaststelling TVL derde kwartaal 2021 later van start

25-4-2022
De definitieve vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het derde kwartaal van 2021 gaat later van start. Zodra bedrijven de benodigde gegevens door kunnen geven, ontvangen ze van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover bericht.

> Lees meer

Vraag nu subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw aan

22-4-2022
Land- en tuinbouwbedrijven die in het eerste kwartaal van 2022 te maken hebben met een omzetverlies van minstens 30%, kunnen uiterlijk tot en met 2 mei 2022 de subsidie OVK, ongedekte vaste kosten, aanvragen. De OVK is een aanvulling op de TVL.

> Lees meer

Belastingaanslag vervalt bij overschrijding definitieve termijn

22-4-2022
Als de Belastingdienst niet binnen drie jaar een definitieve aanslag inkomstenbelasting oplegt, dan vervalt het recht om dat alsnog te doen. Bij twijfel over de termijn moet de Belastingdienst bewijzen dat de definitieve aanslag inkomstenbelasting op tijd ter post bezorgd is.

> Lees meer

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2022

22-4-2022
Voor mkb-bedrijven is het niet eenvoudig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank. Er is een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid u vanwege corona soms nog extra financieringshulp. Welke alternatieve mogelijkheden zijn er?

> Lees meer

Nieuwe Pensioenwet ingediend bij Tweede Kamer

21-4-2022
In 2019 hebben sociale partners het Pensioenakkoord gesloten en daarin maatregelen afgesproken inzake de modernisering van pensioenen. Het kabinet heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend om deze afspraken te realiseren.

> Lees meer

Kabinet presenteert herstelplan heffing box 3

21-4-2022
In een brief aan het parlement heeft het kabinet aangegeven hoe het om wil gaan met de belastingheffing over inkomen in box 3 in de periode 2017 tot en met 2022. Het kabinet geeft verder ook aan hoe het de komende jaren vermogensinkomsten in box 3 wil belasten.

> Lees meer

Ruimere winstvrijstelling verenigingen en stichtingen

20-4-2022
Verenigingen en stichtingen met een relatief geringe winst kunnen vrijgesteld worden van het betalen van vennootschapsbelasting. Onder meer deze vrijstelling is in een recent arrest van de Hoge Raad verruimd voor verenigingen en stichtingen die minder dan vijf jaar bestaan.

> Lees meer

Parkeerboete verlaagd vanwege te hoge kosten

20-4-2022
Wie zijn auto parkeert zonder de daarvoor de verschuldigde parkeerbelasting te betalen, riskeert een behoorlijke boete. Een boete die in geen verhouding stond tot het parkeertarief, werd eerder echter door de rechtbank Overijssel vernietigd.

> Lees meer

Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd?

19-4-2022
Als uw partner in uw eenmanszaak of VOF werkt, komt de vraag aan de orde of uw partner verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het antwoord is afhankelijk van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.

> Lees meer

Terugbetalen toeslagen na coronacrisis

19-4-2022
Vanwege de coronacrisis hoefden teveel ontvangen toeslagen tijdelijk niet te worden terugbetaald. Nu de crisis vooralsnog voorbij is, moet dit alsnog gebeuren. De Belastingdienst gaat betrokkenen hierover informeren.

> Lees meer

Geef uw mening over terugbetalen belastingschuld

15-4-2022
Het kabinet gaat het bedrijfsleven vragen mee te denken over oplossingen voor problemen met belastingschulden vanwege corona. Hiervoor is een zogenaamde internetconsultatie gestart, waar geïnteresseerden hun mening kunnen geven.

> Lees meer

Geen precariobelasting zonder tarief

15-4-2022
Als een gemeente precariobelasting wil heffen, moet dit worden vastgelegd in een verordening. Die verordening moet ook het tarief bevatten. Is dit niet het geval, dan kan geen precariobelasting worden geheven.

> Lees meer

Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij

15-4-2022
Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan een werknemer is in principe belast loon. Binnen de werkkostenregeling zijn er mogelijkheden om een persoonlijke attentie onbelast aan uw werknemer te geven. In sommige gevallen kan dit echter zelfs belastingvrij zonder gebruik van de WKR.

> Lees meer

Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3

14-4-2022
Er worden geen invorderingsmaatregelen getroffen als belastingplichtigen met inkomen in box 3 de laatste betaaltermijn van hun voorlopige aanslag voor 2022 overschrijden. Hierover ontvangen betrokkenen op korte termijn een brief.

> Lees meer

Verlenging terugbetaaltermijn corona-belastingschulden?

14-4-2022
De regering gaat onderzoeken of de terugbetaaltermijn van corona-belastingschulden verlengd kan worden. Nu is de termijn maximaal vijf jaar, gekeken wordt of dit voor bepaalde ondernemers langer mag duren.

> Lees meer

Advieswijzer Compensatieregeling bij transitievergoeding

14-4-2022
Het UWV komt werkgevers vanaf 1 april 2020 tegemoet in de betaling van de transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Dit als gevolg van de Wet compensatie transitievergoeding. Wat zijn hierbij de voorwaarden? En wanneer en waar moet u deze regeling aanvragen?

> Lees meer

Toch nog btw-aangifte via oude ondernemersportaal

13-4-2022
Ondernemers die nog niet over eHerkenning beschikken, kunnen de btw-aangifte over het eerste kwartaal 2022 toch nog via het oude ondernemersportaal indienen. Eerder leek het er op dat dit niet meer mogelijk was.

> Lees meer

Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?

13-4-2022
Als vrijwilliger kunt u soms vanwege uw vrijwilligerswerk giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?

> Lees meer

Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding

4-12-2022
Naast de transitievergoeding zijn er nog diverse andere vergoedingen in het arbeidsrecht waar u mee te maken kunt krijgen bij ontslag van een werknemer. In deze advieswijzer bespreken wij achtereenvolgens de aanzegvergoeding, de gefixeerde schadevergoeding en de billijke vergoeding. Wanneer is hiervan sprake? En wat zijn de regels?

> Lees meer

Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

4-12-2022
Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

> Lees meer

Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne

4-11-2022
Vanwege de oorlog in Oekraïne gelden er tal van handelsbeperkingen. Bent u hierdoor getroffen in uw omzet, dan kunt u subsidie krijgen voor het zoeken naar alternatieve markten.

> Lees meer

Verhoging wettelijk minimumloon van 7,5% in 2024

4-11-2022
Per 1 januari 2024 wil het kabinet het wettelijk minimumloon verhogen met 7,5%. Het betreft hier een buitengewone verhoging. Een wetsvoorstel hiertoe wordt momenteel uitgewerkt.

> Lees meer

Reikwijdte terugwerkende kracht sectorindeling bekend

4-8-2022
Betaalde een werkgever te veel premies omdat hij in een verkeerde sector was ingedeeld? Dan was het volgens de Belastingdienst vanaf 29 juni 2018 niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht ingedeeld te worden in de juiste sector. De Hoge Raad zette daar in september 2021 een streep doorheen.

> Lees meer
Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief