Accured

Afspraak maken?

Bel (0416) 33 70 10
of vul het formulier in

Voorwaarden Accured

Voorwaarden voor fiscale check ondernemer
Accured Accountants & Adviseurs (hierna verder genoemd Accured).

De fiscale check dient te worden aangevraagd door een ondernemer niet zijnde een zakelijke dienstverlener als zijnde een accountantskantoor, administratiekantoor of belastingadvieskantoor. Accured heeft de mogelijkheid om eventuele opdrachtgevers te weigeren zonder opgaaf van reden.
Welke werkzaamheden zijn in de prijs inbegrepen:
Een intake gesprek van een half uur waarin een vragenlijst wordt doorgenomen en ingevuld. Mocht dit gesprek langer duren dan houd Accured zich het recht voor om de extra tijd na het eerste half uur extra te factureren boven op de standaard prijs.
Door de ondernemer moeten de volgende gegevens worden aangeleverd indien beschikbaar:
De aangiftes inkomstenbelasting over de laatste 3 jaar inclusief partner;
Indien van toepassing de aangiftes vennootschapsbelasting over de laatste 3 jaar;
Indien van toepassing een testament;
Indien van toepassing huwelijkse voorwaarden.
Door Accured wordt een uitgebreide controle gedaan op alle fiscale zaken welke betrekking hebben op inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, erf- en schenkbelasting, huwelijksverrekenbedingen. Tevens wordt dit uitgebreid naar mogelijkheden in de toekomst en zal hiervoor een analyse worden gemaakt.
Hierna wordt een overzicht gegeven wat u van onze fiscale scan mag verwachten:
Inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting:

Positie meewerkende partner (zoals reële beloning, V.O.F.)
Beoordeling bedrijfsstructuur (in of uit de B.V., aangaan V.O.F. etc.)
Optimalisatie benutting tariefstructuur IB/VPB
Pensioen in eigen beheer optimaliseren
Ondernemingsstructuur verstandig i.v.m. toekomstige bedrijfsoverdracht?

Contracten/persoonlijke juridische documenten:

Zijn de contracten (zoals een V.O.F.-contract) juist opgesteld?
Is er een aandeelhoudersovereenkomst opgemaakt ingeval van een B.V. met meerdere aandeelhouders?
Is er een testament dat de gewenste bedrijfsopvolging mogelijk maakt?
Zijn huwelijkse voorwaarden opgemaakt of gewenst in verband met de afbakening van de risicoaansprakelijkheid en worden bijvoorbeeld de verrekenbedingen nageleefd?

Voorwaarden voor particulieren

Wij zullen u een rapport van bevindingen verstrekken voorafgaand aan ons evaluatie gesprek op ons kantoor. Afhankelijk van de bevindingen zijn eventuele vervolgstappen mogelijk.
De eventuele vervolgstappen welke wij voor u kunnen bieden zijn uitgezonderd in de fiscale check. Deze zullen wij afzonderlijk in rekening brengen indien u hiervoor kiest.
Mocht de fiscale scan om wat voor redenen niet doorgaan en heeft er reeds een intakegesprek plaatsgevonden met Accured, dan behouden wij het recht voor hiervoor € 150,-- exclusief omzetbelasting in rekening te brengen.

Voorwaarden voor oprichten bv in contanten
Accured Accountants & Adviseurs (hierna verder genoemd Accured) bepaalt bij welke notaris de oprichting van de B.V. plaats vind. Dit kan betekenen dat de oprichting gedaan wordt doormiddel van identificatie door een medewerker van Accured en door een machtiging bij volmacht afgegeven door een notaris welke de B.V. opricht. De B.V. dient te worden opgericht “met contant geld”. Dit zal d.m.v. een bankverklaring moeten worden aangetoond.
Wel in de prijs begrepen:
Gesprek voorafgaan van de oprichting van de B.V. waarbij uw wensen worden geïnventariseerd;
Het maken van een aandeelhoudersregister;
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
Ook een eventuele inschrijving bij de Kamer van Koophandel “in oprichting”
Het maken van de eerste aangifte vennootschapsbelasting (ook bij een eventueel verlengd boekjaar).

Niet in de prijs begrepen:
De kosten van een bankverklaring inzake de storting van minimum kapitaal zijnde € 18.000,--;
Het eventueel opmaken van de jaarrekening;
De jaarlijkse kosten van de Kamer van Koophandel.
Voor spoedoprichtingen, B.V.’s met 3 of meer aandeelhouders en buitenlandse oprichters gelden andere tarieven welke vooraf kunnen worden opgevraagd.

Mocht de oprichting van de B.V. om wat voor redenen niet doorgaan en heeft er reeds een gesprek vooraf oprichting plaatsgevonden met Accured, dan behouden wij het recht voor hiervoor € 150,-- exclusief omzetbelasting in rekening te brengen.

Accured Accountants & Adviseurs (hierna verder genoemd Accured).

Deze actie staat alleen open voor belastingplichtige in Nederland. Hierna zullen wij definiëren welke inkomstenbronnen van de actie zijn uitgesloten:
Winst uit onderneming (vraag naar onze aanvullende voorwaarden hiervoor);
Resultaat uit overige werkzaamheid (vraag naar onze aanvullende voorwaarden hiervoor);
Buitenlands inkomen of buitenlands vermogen;
Een directeur groot aandeelhouder (vraag naar onze aanvullende voorwaarden hiervoor);

Welke gegevens hebben wij nodig om de aangifte inkomstenbelasting voor u te verzorgen hierbij een globaal overzicht:
De aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar;
Voorlopige aanslag inkomstenbelasting;
Jaaropgaven van uw inkomsten & uitkeringen;
Overzicht betaalde premies lijfrente/pensioen-banksparen;
Alle gegevens met betrekking tot een eigen woning (jaaropgave hypotheek rente, stand lening, WOZ van uw woning, notaris nota van eventuele aankoop/verkoop van uw woning, erfpachtcanon en overzicht eventuele verhuur van uw eigen woning);
Overzicht van eventuele toeslagen (kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en zorgtoeslag) welke u heeft ontvangen;
Overzicht van alimentatie en onderhoudsverplichtingen;
Overzicht zorgkosten;
Jaaropgave banksaldo’s, beleggingen en overzicht eventuele schulden let op ook van kinderen welke minderjarig zijn;
In 2011 zijn de regels voor fiscaalpartnerschap gewijzigd. Hierbij een overzicht waarbij wij graag duidelijkheid hebben over uw situatie:
Woont u in 2011 ongetrouwd samen en staat u allebei op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven? Dan bent u fiscale partners als u aan 1 of meer van de volgende voorwaarden voldoet:
U hebt samen een notarieel samenlevingscontract. U moet dan allebei meerderjarig zijn.
U hebt samen een kind.
U of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds.
U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is.

Ook als u duurzaam gescheiden leeft, bent u fiscale partners. Dat blijft u totdat u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:
U hebt een verzoek tot scheiding of scheiding van tafel en bed ingediend bij de rechter en
u staat niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
Mocht u vragen hebben of bepaalde gegevens nodig zijn voor het maken van de aangifte inkomstenbelasting dan kunt u die vooraf mailen naar info@accured.nl.
Bij aankomst op ons kantoor, voor aanvang van onze werkzaamheden dient vooraf contant de betaling te worden verricht. Accured heeft de mogelijkheid om eventuele opdrachtgevers te weigeren zonder opgaaf van reden. Indien er gegevens niet of onvolledig door u worden aangeleverd en waarvan Accured dus niet op de hoogte is of kan zijn aanvaard Accured hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Ik wil:
Ik zoek informatie over:

Nieuwsbrief